Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

halfinlove
halfinlove
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
halfinlove
4060 22a8
Reposted fromsassenach sassenach viamaccka maccka

October 15 2017

3252 3695 500

‘Baby girl’ - both 22

8217 3c05
halfinlove
halfinlove
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
halfinlove
3053 3a91 500
Reposted fromfapx fapx viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
halfinlove
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia

October 14 2017

halfinlove
1213 d03c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawassupbruh wassupbruh
6394 cf83
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viawassupbruh wassupbruh
3909 b48f
halfinlove
7320 06bb
Reposted fromaletodelio aletodelio viawassupbruh wassupbruh
halfinlove
6743 6381
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawassupbruh wassupbruh
halfinlove
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viawassupbruh wassupbruh
halfinlove
6772 5921
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA viawassupbruh wassupbruh
halfinlove
2337 a5db
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawassupbruh wassupbruh
halfinlove
0895 1724
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl